Statut

Fundacji PRZYSTAŃ

PREAMBUŁA

Fundacja PRZYSTAŃ powstała z troski o losy dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką.
Pomoc i wsparcie tej grupie jest głównym celem statutowym Fundacji.
Prowadzona działalność gospodarcza związana jest z funkcjonowaniem fundacji jako PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO, w którym podopieczni podejmą pracę.
Wszystkie wypracowane środki będą przekazane na realizację celów statutowych fundacji, o których mowa w rozdziale II § 9.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Fundacja “PRZYSTAŃ” zwana w dalszej części Statutu “Fundacją”, ustanowiona przez Zofię Stodoła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 18 lipca 2019r. rep. „A” numer 3254/2019 w Kancelarii Notarialnej w Słupsku przy ulicy Grodzkiej 8/2 przed notariuszem
Anną Chamier-Gliszczyńską, na czas nieograniczony.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja może stać się organizacją pożytku publicznego.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Słupsk.

§ 4

Nadzór nad Fundacją pełni Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami RP.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie. Jednostki te powoływane są przez Radę Fundacji, która określa strukturę ich działania. Zakres działalności oddziału jest zgodny ze Statutem Fundacji.
Fundacja może przystępować do innych pomiotów, w tym spółek.
Fundacja może tworzyć związki i federacje, partnerstwa i sieci.

§ 7

 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji są:

Szeroko pojęta pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką.
Utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia.
Prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, zakładu aktywizacji zawodowej lub innego podmiotu ekonomii społecznej, który służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją ze szczególnym uwzględnieniem osób
z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką.
Wspieranie i aktywizowanie rozwoju osób niepełnosprawnych w sferze społecznej   
i zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania ich do samodzielności.
Organizowanie różnych form wsparcia dorosłych niepełnosprawnych, utworzenie
i prowadzenie mieszkań treningowych, chronionych i wspieranych.
Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w pokonywaniu barier związanych  
z niepełnosprawnością.
Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia.
§ 10

Fundacja może realizować swoje cele poprzez :

Reintegrację zawodową i społeczną osób należących do grup wykluczonych, w tym niepełnosprawnych,
Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy w tym: promocja zatrudnienia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
Uczestnictwo w programach i przedsięwzięciach podejmowanych przez sektor publiczny, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe prowadzące działalność oświatową, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.
Tworzenie warunków do otwierania się rynku pracy, przy wykorzystaniu istniejącego potencjału tkwiącego w sektorze publicznym i organizacjach pozarządowych, na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.
Wspomaganie inicjatyw ekonomicznych, edukacyjnych, inwestycyjnych służących aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.
Promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility).
Organizowanie i prowadzenie kompleksowego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego
i socjoterapeutycznego oraz prawnego dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób
z otoczenia.
Organizowanie i prowadzenie obozów, turnusów rehabilitacyjnych i specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób z otoczenia.
Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla rodzin i osób zajmujących się pracą
i współpracą z osobami z niepełnosprawnością.
Organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów i wystaw dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością.
Kształcenie kadr świadczących usługi osobom niepełnosprawnym w obszarze edukacji, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej.
Wpływanie na świadomość społeczną i kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób
z niepełnosprawnością.
Propagowanie i realizowanie idei integracji i włączania osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, kultury, sportu oraz życia społecznego i zawodowego.
Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spektakli teatralnych na różne okoliczności oraz koncertów i imprez charytatywnych;
Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz dzieci, osób ubogich, niepełnosprawnych
i starszych. Niesienie wszelkiej pomocy charytatywnej osobom z niepełnosprawnością.
Organizowanie zbiórek pieniężnych i pozyskiwanie sponsorów wśród firm w kraju i zagranicą.
Wspieranie działań woluntarystycznych i samopomocowych.
Promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii zrównoważonego rozwoju, działania promujące postawy ekologiczne.
Wspieranie i finansowanie wszelkich ekonomicznie uzasadnionych inicjatyw służących celom Fundacji.
Współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których działalność może przyczynić się do realizacji celów Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie:
Działalność odpłatna:
PKD 85.59 – Prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, nauki, kultury, sztuki,
PKD 63.91.Z – Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, nauki, kultury i sztuki,
PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
PKD 87.30.Z – Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
PKD 88.10.Z – Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych,
PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 90.04.Z – Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spektakli teatralnych na różne okoliczności oraz koncertów charytatywnych,
PKD 94.99. Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

Działalność nieodpłatna
PKD 85.59 – Prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, nauki, kultury, sztuki,
PKD 63.91.Z – Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie ochrony zdrowia, nauki, kultury i sztuki,
PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 90.04.Z – Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, spektakli teatralnych na różne okoliczności oraz koncertów charytatywnych,
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

PKD 14.19.Z – Produkcja pozostałej odzieży z dodatków do odzieży,
PKD 17.29.Z – Produkcja ozdóbek i pamiątek z papieru
PKD 18.12.Z – Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,
PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
PKD 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi,
PKD 31.09.Z. – Produkcja pozostałych mebli,
PKD 31.01.Z. – Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
PKD 32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,
PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
PKD 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych,
PKD 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
PKD 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami,
PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych ,
PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
PKD 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
PKD 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem,
PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
PKD70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania
PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

§11

Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy pracowników ani członków organów, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację oraz na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo.

§12

Do realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników.
Wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Stosunek pracy z pracownikami zawiera Zarząd Fundacji. W przypadku zatrudnienia członka Zarządu umowę podpisuje pełnomocnik wskazany przez Radę Fundacji uchwałą.

§ 13

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji oraz gospodarka finansowa

§ 14

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
w tym 1.000.00 zł (słownie: tysiąc złotych) jako środki pieniężne przeznaczone na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Dochodami Fundacji są:

Darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Przy czym darowizny
w formie wpłat gotówkowych nie mogą być w kwocie równej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,
Subwencje i dotacje osób prawnych, krajowe i zagraniczne,
Nawiązki sądowe i inne świadczenia orzeczone przez Sąd,
Dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji, akcji charytatywnych, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
Odsetki bankowe, dywidendy, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych,
Dochody z majątku ruchomego i nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Fundacji oraz praw majątkowych wraz z pożytkami i dochodami z tych praw,
Dotacje i subwencje z funduszy publicznych i prywatnych,
Innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe
i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
Wpływy z działalności statutowej, dochody z własnej działalności, w tym odpłatnej, dochody
z majątku fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

 1. Dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  § 17

W celu zachowania przejrzystości działania Fundacji zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 18

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 19

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku może nastąpić tylko
z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 20

Fundator lub ustanowiony przez niego pełnomocnik, powołuje i odwołuje organy Fundacji w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
Uprawnienia fundatora w razie jego śmierci przejmuje Rada Fundacji.

§ 21

Organami Fundacji zapewniającymi demokratyczne zarządzanie są:
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji,

§ 22

Nie można łączyć funkcji Członka Rady Fundacji z funkcją Członka Zarządu Fundacji.

§ 23

Rada Fundacji jest organem programowym i nadzorującym pracę Fundacji.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
wytyczanie kierunków działania Fundacji;
opiniowanie i zatwierdzanie programów działania Fundacji.
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
zatwierdzanie rocznego preliminarza kosztów Fundacji,
zwoływanie posiedzeń Zarządu Fundacji oraz uczestniczenie w nich,
kontrolowanie pracy Zarządu Fundacji, w tym prowadzenia przez niego polityki finansowej,
ustalanie wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do rozdziału zgromadzonych środków,
zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd oraz podjętych z własnej inicjatywy,
przyjmowanie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
wybór audytora,
ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,
powoływanie Członków Komitetu Honorowego; Członkowie Komitetu Honorowego będą mieli prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym, szczegółowy regulamin działania Komitetu Honorowego uchwali Rada Fundacji.
podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji.

§ 24

Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powołanych przez Fundatora;
Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie;
Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący, którego wybierają spośród siebie pozostali członkowie Rady;
Rada Fundacji działa na posiedzeniach;
Posiedzenie Rady Fundacji zwołują Fundator albo Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji;
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się przynajmniej dwa razy do roku;
W posiedzeniach Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć Fundator Fundacji oraz Członkowie Zarządu Fundacji;
Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji;
Rada prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego;
Rada Fundacji uprawniona jest do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli na jej posiedzeniu reprezentowana jest przynajmniej połowa Członków Rady Fundacji;
Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady Fundacji.

§ 25

Zarząd Fundacji składa od jednego do pięciu Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
Prezes wyznacza spośród Członków Zarządu Wiceprezesa.
Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej przez siebie funkcji. O przyznaniu wynagrodzenia decyduje Rada Fundacji.
Odwołanie Członka Zarządu następuje w szczególności w przypadku:
złożenia rezygnacji,
podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
nienależytego wypełniania obowiązków,
istotnego naruszenia postanowień Statutu,
z innych istotnych przyczyn.
§ 26

 1. Do Zarządu Fundacji należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego Fundację reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie albo Prezes.
 3. Zarząd może wyznaczyć pełnomocnika, który jednoosobowo może składać oświadczenia woli
  w sprawach majątkowych.
 4. Zarząd Fundacji, w szczególności:
  kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów,
  reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów,
  sporządza programy działania Fundacji,
  ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzenia dla pracowników, w tym biura Fundacji,
  podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek,
  określa struktury organizacyjne Fundacji,
  sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  powołuje gremia opiniodawczo-doradcze stałe i doradcze w związku z realizacją poszczególnych programów.
  tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, agencje i inne jednostki, placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje,
  § 27
  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu na wniosek Fundatora, Rady Fundacji lub z własnej inicjatywy; posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
  Posiedzenie Zarządu może zawnioskować Rada Fundacji, która ma również prawo udziału w nim.
  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
  Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa.
  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rozdział V
Połączenie Fundacji. Zmiana Statutu Fundacji

§ 28

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją,
na warunkach określonych umową obu Fundacji.
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.
Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji, która udziela Prezesowi Zarządu upoważnienia
do podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 29

Statut Fundacji może być zmieniony; zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji polegającej na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.
Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator, w tym na wniosek Rady Fundacji
z zachowaniem trybu określonego w Ustawie o fundacjach.

Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 30

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego.
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Rady przegłosowany bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 31

Fundacja składa właściwemu Ministrowi do 31 marca każdego roku sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy – Krajowy Rejestr Sądowy.